بسته ویژه میزبان داده

75,000 تومان
ماهانه + 1,096,000 هزینه راه اندازی

بسته اقتصادی

82,500 تومان
ماهانه