MD-10-P1

شروع از
530,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 1vCore
 • رم 1GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 500 گیگابایت

MD-10-P2

شروع از
760,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 1vCore
 • رم 1GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 1ترابایت

MD-10-P3

شروع از
1,190,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 1vCore
 • رم 2GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 2ترابایت

MD-10-P4

شروع از
1,690,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 2vCore
 • رم 2GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 3ترابایت

MD-10-P5

شروع از
2,190,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 2vCore
 • رم 2GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 4ترابایت

MD-10-P6

شروع از
2,690,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 3vCore
 • رم 3GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 5ترابایت

MD-10-P7

شروع از
3,090,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 4vCore
 • رم 6GB
 • فضا 50GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 6ترابایت

MD-10-P8

شروع از
3,650,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 4vCore
 • رم 6GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 7ترابایت

MD-10-P9

شروع از
4,090,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 6vCore
 • رم 8GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 8ترابایت

MD-10-P10

شروع از
4,990,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 6vCore
 • رم 8GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 10ترابایت

MD-10-P11

شروع از
7,490,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 6vCore
 • رم 8GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 15ترابایت

MD-10-P12

شروع از
9,890,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 6vCore
 • رم 8GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 20ترابایت

MD-10-S1

شروع از
1,050,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 2vCore
 • رم 2GB
 • فضا 250GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 500 گیگابایت

MD-10-S2

شروع از
1,770,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 4vCore
 • رم 2GB
 • فضا 500GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 1ترابایت

MD-10-S3

شروع از
3,190,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 4vCore
 • رم 4GB
 • فضا 1024GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 2ترابایت

MD-10-S4

شروع از
5,699,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 6vCore
 • رم 8GB
 • فضا 2048GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 3ترابایت

MD-10-S5

شروع از
9,699,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 6vCore
 • رم 8GB
 • فضا 5120GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 4ترابایت