MD-10-P1

شروع از
480,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 1vCore
 • رم 1GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 500 گیگابایت

MD-10-P2

شروع از
660,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 1vCore
 • رم 1GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 1ترابایت

MD-10-P3

شروع از
990,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 1vCore
 • رم 2GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 2ترابایت

MD-10-P4

شروع از
1,390,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 2vCore
 • رم 2GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 10GB
 • ترافیک اولیه 3ترابایت

MD-10-P5

شروع از
1,790,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 2vCore
 • رم 2GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 4ترابایت

MD-10-P6

شروع از
2,190,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 3vCore
 • رم 3GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 5ترابایت

MD-10-P7

شروع از
2,490,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 4vCore
 • رم 6GB
 • فضا 50GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 6ترابایت

MD-10-P8

شروع از
2,950,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 4vCore
 • رم 6GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 7ترابایت

MD-10-P9

شروع از
3,290,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 6vCore
 • رم 8GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 8ترابایت

MD-10-P10

شروع از
3,990,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 6vCore
 • رم 8GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 10ترابایت

MD-10-P11

شروع از
5,990,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 6vCore
 • رم 8GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 15ترابایت

MD-10-P12

شروع از
7,890,000 تومان
ماهانه
 • پردازنده 6vCore
 • رم 8GB
 • فضا 25GB
 • پورت شبکه 40GB
 • ترافیک اولیه 20ترابایت