خرید سرور های مجازی کلود هتزنر

نرخ یورو سرویس 35000

cx11 0 موجود است
 • 1 پردازنده
 • 2 GB رم
 • 20 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cpx11 0 موجود است
 • 2 پردازنده
 • 2 GB رم
 • 40 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cx21 0 موجود است
 • 2 پردازنده
 • 4 GB رم
 • 40 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cpx21 0 موجود است
 • 3 پردازنده
 • 4 GB رم
 • 80 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cx31 0 موجود است
 • 2 پردازنده
 • 8 GB رم
 • 80 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cpx31 0 موجود است
 • 4 پردازنده
 • 8 GB رم
 • 160 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cx41 0 موجود است
 • 4 پردازنده
 • 16 GB رم
 • 160 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cpx41 0 موجود است
 • 8 پردازنده
 • 16 GB رم
 • 240 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cx51 0 موجود است
 • 8 پردازنده
 • 32 GB رم
 • 240 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cpx51 0 موجود است
 • 16 پردازنده
 • 32 GB رم
 • 360 GB فضا
 • 20 TB ترافیک