خرید سرور های مجازی کلود هتزنر

نرخ یورو سرویس 35000

cx11
 • 1 پردازنده
 • 2 GB رم
 • 20 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cpx11
 • 2 پردازنده
 • 2 GB رم
 • 40 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cx21
 • 2 پردازنده
 • 4 GB رم
 • 40 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cpx21
 • 3 پردازنده
 • 4 GB رم
 • 80 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cx31
 • 2 پردازنده
 • 8 GB رم
 • 80 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cpx31
 • 4 پردازنده
 • 8 GB رم
 • 160 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cx41
 • 4 پردازنده
 • 16 GB رم
 • 160 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cpx41
 • 8 پردازنده
 • 16 GB رم
 • 240 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cx51
 • 8 پردازنده
 • 32 GB رم
 • 240 GB فضا
 • 20 TB ترافیک
cpx51
 • 16 پردازنده
 • 32 GB رم
 • 360 GB فضا
 • 20 TB ترافیک