مانیتورینگ سرور میزبانی

450,000 تومان
ماهانه + 1,000,000 هزینه راه اندازی
مانیتورینگ 24 ساعته
داخلی و خط مستقیم به مرکز عملیات شبکه