پلن اول

16,000 تومان
ماهانه
2 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل قدرتمند cpanel
فعال سازی آنی سرویس
پورت شبکه 10 گیگابایت

پلن دوم

26,000 تومان
ماهانه
5 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل قدرتمند cpanel
فعال سازی آنی سرویس
پورت شبکه 10 گیگابایت

پلن سوم

50,000 تومان
ماهانه
10 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل قدرتمند cpanel
فعال سازی آنی سرویس
پورت شبکه 10 گیگابایت

پلن چهارم

84,000 تومان
ماهانه
20 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل قدرتمند cpanel
فعال سازی آنی سرویس
پورت شبکه 10 گیگابایت

پلن پنجم

120,000 تومان
ماهانه
30 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل قدرتمند cpanel
فعال سازی آنی سرویس
پورت شبکه 10 گیگابایت

پلن ششم

160,000 تومان
ماهانه
40 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل قدرتمند cpanel
فعال سازی آنی سرویس
پورت شبکه 10 گیگابایت

پلن هفتم

100,000 تومان
ماهانه
50 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل قدرتمند cpanel
فعال سازی آنی سرویس
پورت شبکه 10 گیگابایت

پلن هشتم

260,000 تومان
ماهانه
60 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل قدرتمند cpanel
فعال سازی آنی سرویس
پورت شبکه 10 گیگابایت