سرور مجازی ایران هارد SATA

VPS T1 0 موجود است
 • 1 پردازنده
 • 1 GB رم
 • 40 GB فضا
 • نامحدود ترافیک
VPS T2 0 موجود است
 • 1 پردازنده
 • 1 GB رم
 • 60 GB فضا
 • نامحدود ترافیک
VPS T3 0 موجود است
 • 2 پردازنده
 • 2 GB رم
 • 80 GB فضا
 • نامحدود ترافیک
VPS T4 0 موجود است
 • 2 پردازنده
 • 3 GB رم
 • 120 GB فضا
 • نامحدود ترافیک
VPS T5
 • 4 پردازنده
 • 4 GB رم
 • 180 GB فضا
 • نامحدود ترافیک
VPS T6
 • 4 پردازنده
 • 6 GB رم
 • 500 GB فضا
 • نامحدود ترافیک
VPS T7
 • 4 پردازنده
 • 8 GB رم
 • 500 GB فضا
 • نامحدود ترافیک
VPS T8
 • 2 پردازنده
 • 4 GB رم
 • 30 GB فضا
 • نامحدود ترافیک
VPS T9
 • 6 پردازنده
 • 16 GB رم
 • 1 TB فضا
 • نامحدود ترافیک